با ی پسری ی ساله بودم رابطه هم داشتم ب من قول ازدواج و اینا داده بود ساده گیرم اورده بود و میخاس  فقد رابطه داشته باشیم  5 6 ماه میش ک کات کردیم  فکرم هی میره ب سمتش و بعد کات با خیلی از پسره بودم حتی رابطه هم داشتم یکی 2 دفعه فقد مشکل اصلیم اینک چرا اینجوری شدم خودم ب خودم میگم ک اون پسره ب من ضربه زده باید دگ از پسرا بدم بیاد ولی اینطوری نیستم نمیدونم چرا  نمیخام اینجور باشم نمیخام ب پسرا اعتماد کنم میخام مثل قبل بشم  لطفا کمکم کنید ک مثل قبلم بشم  دختری ک فقد با پسر تلفنی حرف میزد ی کلن حرف نمیزدم نمیخام با کسی رابطه داشته باشم