من توی سن ۳۲ سالگی هستم و تا بحال باهیچ پسر نامحرمی حرف نزدم و پیمان دوستی نبسته ام، اهل تهران هستم و درخانواده مذهبی متولد شدم، ۴ تا برادر و ۳ خواهر دارم ، من نمیدونم چرا دخترای چادری و مومن و مذهبی و مقید کمتر برای ازدواج انتخاب میشن؟ چرا دیده نمیشن؟! چرا باید این همه حوصله کنیم و صبر کنیم؟