سلام وقتتون بخیر من پسری دارم ۱۹ساله امسال کنکورداره قبلاخیلی سرش توگوشی بودمیدونستم چکارمیکنه وباخانماچت میکنه اماامسال گوشیشوگذاشته کنارامامتاسفانه گاهی گوشی منومیگیره وباخانماچت میکنه من واسه گوشی ناراحت نیستم میخواستم ببینم من چه عکس العملی نشون بدم چکارم کنم آیااون نیازداره وکاری بهش نداشته باشم به درسش لطمه نمیزنه