من دوساله که ازدواج کردم یه بچه ی ی ساله هم دارم حتی لحضه ی دنیا اومدنش و بغل کردنش هم یادم میاد ..اما یکی دوماهی هسش هروقت دعواش میکنم یا سرش دادمیزنم باخودم میگم نکنه یکی صدامو بشنوه بگه نامادریشه..من اصلا چن ماهه همش بی قرارم .عصبیم ..ازصبح تاشب ب بچم میرسم اما ..همش احساس میکنم همه فکرمیکنن نامادریشم..میدونم خنده داره ها..اما من واقعا دارم دیوونه میشم