چند روزی هست که نامزدم قهر کرده و آشت نمیشه، روش آشتی کردن با کسی که قهر کرده چطوریه؟ تواین چند روز که قهر کرده من هرچقدر میخوام برم سمتش اون از من دری میکنه و حتی به خانوادم گفته که من با دخترتون قهرم، حالا شما بگید که چیکار کنم؟ من نمیتونم تحمل کنم که نامزدم قهر باشه خیلی وابسته اونم.