نامزدم چندباری قرص ترامادول توی کیفش دیدم  و بجای مصرف تریاک‌ مصرف میکنه و با فشاری که بهش آوردم گفت آره میخورم و میدونم بخاطر اینه که موارد گیرش نمیاد میره مصرف میکنه، خیلی حالم بده، آخه با این ماجرا شوهرم معتاد هم هست دیگه، نمیدونم چیکار کنم، اعتیاد که داره مخفی کاری که میکنن خیلی بده