من نامزدم بهم زنگ نمیزنه و هر زمانی که دلم میخواد بهم تماس نمی گیره دوست دارم هر وقت بخوام زنگ بزنه یا پیامک بده و احوالم رو جویا باشه چطوری چیکار کنم که نامزدم بهم زنگ بزنه؟ و ولم نکنه؟