خیلی از مواقع هست که حالت افسرده ها رو دارم و فکر میکنم افسردگی گرفتم، حتی شده که برم تو جمع اما گوشه گیری و انزوا رو ترجیح میدم ، پرخاشگر و عصبانی هستم، میل به هیچ غذایی ندارم میشه کمکم کنید.