من آدم خیلی خیلی خجالتی هستم نمیدونم باید چکار کنم؟ چطوری خجالتی بودنم رو برطرف کنم؟ روش پررو شدن چیه؟

روش صددرصد تضمینی بدید مرسی