مطالب روانشناسی کوتاه


تفکر مثبت خود به تنهایی

 باعث انجام کاری نمی‌شود، 

اما باعث می‌شود

 هرکاری را بسیار بهتر از زمانی که

 تفکر منفی دارید 

انجام دهید!


مطالب روان شناسی کوتاه


همزمان که پیرتر میشویم بیشتر 

و بیشتر در می یابیم که 

مهم نیست چه ظاهری داریم یا 

مالک چه هستیم!

مهم انسانی ست که 

به آن مبدل گشته ایم!


مطالب روانشناسی کوتاه


هرگز پلی را که از روی آن عبور می کنی، خراب نکن، حتی اگر دیگر مسیرت به آنجا نمی خورد. در زندگی از اینکه چقدر مجبور می شوی از روی یک پل قدیمی عبور کنی، 

تعجب خواهی کرد!


مطالب روانشناسی کوتاه


🌹🌹


اصول چهارگانه زندگی:

_صادق بودن هنگام فقر..

_ساده بودن هنگام ثروتمندی..

_مودب بودن هنگام قدرتمندی..

_سکوت هنگام عصبانیت..