علت های پشیمانی بعد از ازدواج:

👈 چون در مورد عادت های همسر خود تحقیق نکرده ایم

👈 چون نمی دانیم که همسر ما محبت خود را چگونه اظهار می کند.

👈 چون در مورد تعداد فرزندان و تربیت آنها تفاهم و توافق نداشته ایم.

👈 چون از روابط خانواده گی همسر خود نمیدانستیم.

👈 چون نمی دانیم که همسر ما با مشکلات چطور برخورد می کند.

👈 چون از نظر مذهبی اعتقادات مشابهی نداریم و نتوانستیم به تفاوت ها احترام بگذاریم.

👈 چون نمیدانستیم که همسر ما انتظارش از ازدواج چیست.

👈 چون نمیدانستیم که اهداف همسر ما در زندگی چیست.

👈 چون نپرسیدیم که همسر ما در مورد شغلش در  آینده چه هدف دارد.

👈 چون چند سالِ بعد از ازدواج خود را پیش بینی نمی کنیم.

👈 چون در مورد همسر خود همه جانبه تحقیق و بررسی نمی کنیم.

👈 چون ازدواج ما بر اساس وابستگی بوده نه عشق.