مراجع:سلام شوهرم خیلی سرده منو نمیکنه! چیکار کنم? وقتی هم میکنه نمیتونه درست و حسابی کار خودشو انجام بده و زود کار خودشو انجام میده البته بچه دارما! بعد هرچی بهش میگم اینجوری به گوشش نمیره

شوهرم منو فقط دیگه از پشت میکنه نمیدونم چرا رابطه جلو نمیخاد

شوهرم وقتی میکنه منو اذیت میکنه البته میفهمه اذیت میشم میفهمه شاید به این خاطر خیلی منو نمیکنه یا ماهی یه بار هم دیگه سراغم نمیاد!

دیگه نمیتونه انتظارات زناشویی منو برآورده کنه و سرد شده. خلاصه منو نمیکنه