مدتی هست ازدواج کردم شوهرم خیلی بارفتاراش اذیتم میکنه تند خو و عصبانی هست از لحاظ روحی بهم فشار میاد خیلی راحت حرفاشو میزنه سختگیری هاش هم داره منو افسرده میکنه منو خورد میکنه خیلی داغونم کمکم کنید.