مراجع: سلام تازه ازدواج کردیم اما متاسفانه شوهرم تو مدت هشت ماه بعد ازداجمون هنوز خجالت میکشه رابطه زناشویی بر قرار کنه چیکار کنم روش باز بشه و با هم رابطه داشته باشیم؟!