من تو زندگی خانوادگیم خیلی عذاب میکشم زندگی خانوادگی من پر از استرس و اضطرابه میخوام فرار کنم از خونه..............کمکم کنید .....