روش ایجاد انگیزه و محبت برای ارتباط گیری همسران

مرد وقتی احساس کند همسرش به او «نیاز» دارد انگیزه و نیرو برای ارتباط پیدا میکند.

زن وقتی احساس کند همسرش به او "عشق" می ورزد انگیزه و نیرو می گیرد برای یک ارتباط گرم.

Zbartar.blog.ir

به مرد خودتان انگیزه ی ارتباط بدهید با گفتن من به تو نیاز دارم

به زن خود عشق بورزید تا انگیزه رابطه در او فوران کنید

نیاز برای مردان و عشق ورزیدن برای زنان دو عنصر از عناصری هست که علت جذب همسر میتواند باشد.