خواستگاری خوب اما با ظاهری و قیافه ای که نمیدونم زشته یا به دل من نمیشینه  و حرف دیگران که میگن بعد مدتی قیافه و ظاهر طرف برات عادی میشه و خلاصه دودلی در قبول یا رد این خواستگار..

_____________________________

سلام وعرض ادب 

من خانومی ۲۶ ساله و مجرد هستم 

یه اقای اومده خواستگاریم از هر نظرکه من دوست دارم خوب هستن و به عنوان 

همسر اینده میپسندم فقط از یه نظرنمیپسندم اونم قیافشون هست حالانمیدونم زشت هستن یا به دل من نمیشینن 

هر جور فکر میکنم نمیدونم چکار کنم خانوادمم میگن پسر خوبی قیافه بعد از مدتی برات عادی میشه نمیدونم چکار کنم با اینکه به دل نمیشینه هیچ هر وقت هم با خودم فکر میکنم که اگه بخوام بااین اقا ازدواج کنم اصلا دوست ندارم فرزندایندم شکل اون باشه 

ولی از نظر اخلاق واقع همون چیزی هست که من میخوام از نظرمالی شغلی من میپسندم نمیگم خیلی پول دارهستن ولی با توقعات من سازگار از نظر تیپ و قد هم من میپسندم حتی از نظر خانوادگی خانواده خوبی هستن ولی نمیدونم چکار کنم دودل شدم یه دلم میگه قبول کن یه دلم میگه نه باهر کسی هم که صحبت میکنم میگن قیافه مهم نیست بعد چند وقت برات عادی میشه