برای کودک چیزی به اسم "دروغ مصلحتی" معنا ندارد: کودک فقط دروغ گفتن را از شما یاد می گیرد، چون هنوز درکی از "مصلحت" ندارد. در هیچ شرایطی دروغ گفتن را برای فرزندتان توجیه نکنید. چون اگر دروغ گفتن برای او عادی شود،ارتباط موثر با او غیرممکن خواهد شد.

زمانی که برچسبی به کودکتان می زنید (دختر ما عصبی است، پسر ما بیش فعال است. اصلا به حرف های من گوش نمی ده و...) باعث می شود دیگران کودک شما را به همین شکل بپذیرند. یعنی شما منفی صحبت می کنید وآن ها هم منفی نگاه خواهند کرد. کودک شما هم آن رفتار را خواهد پذیرفت.