رشوهایی برای درمان اختلال کند خوانی بچه و دانش آموزان عزیز به شما عزیزان ارائه میدم امیدوارم لذت ببرید.

درمان اختلال روان خوانی دانش آموز

 ١- از ترکیب نشانه ها با صداها غافل نشوید. اگر بچّه ها ترکیب صداها و حروف همان چند درس اوّل را خوب یاد بگیرند بقیه ی صداها را زود تر ترکیب کرده می خوانند و می نویسند.

 ٢-هر روز کلمات مختلفی حدّاقل سه کلمه برای کودکتان در دفتری بنویسید و از او بخواهید تا کلمات را صداکشی نماید.

 ٣-بر عکس عبارت بالا کلماتی را به صورت 

 صداکشی شده  بنویسید.(صدای هر کلمه را  داخل دایره گذاشته و از نو آموز بخواهید کامل کلمه را بنویسد.)

 ٤-با نشانه ها و حروف خوانده شده کلمات جدیدی بسازید و بخش های هر کلمه را به صورت جدا نوشته و از فراگیر بخواهید کامل کلمه را با صدای بلند بخواند و بنویسد.

 ٥-بر خلاف عبارت 3 این بار کلماتی را نوشته و از فراگیر بخواهید آن ها را بخش کند.

 ٦-در ابتدا به سراغ کلمات ساده رفته حروف و صداهای آن را جابه جا بنویسید و از کودکتان بخواهید با آن ها کلمه بسازد.

 ٧-با دادن کلمه با کودک جمله سازی تمرین کنید.

٨-با دادن کلمات نامرتّب از کودک بخواهید جمله ای مرتّب و با معنی بنویسد.

٩- یک یا دو جمله به کودکتان بدهید. مخصوصا جمله ی دوم را ناتمام بگذارید و از کودک بخواهید با ادامه دادن مثلا دوجمله ی دیگر نوشته را کامل کند.

١٠-از کودکتان بخواهید با صدای بلند بخواند و بنویسد در حدّی که خودش صدایش را بشنود.