باسلام دختری ۱۳ساله دارم فوق العاده لجبازویه دنده شده احساس میکنم کنترلش ازدستم درآمده اصلادلش نخوادبه حرفام گوش نمیده.باخواهروبرادراش همجوابی میکنه موقع عصبانیت دادمیکشه مدتیه نمازهم نمیخونه چکاربایدکنم؟


سوالات بی پاسخ