من ازدواج کردم دوتا بچه دارم ۲سال و۴سال.اصلاتو این۸سال زندگیم به شوهرم خیانت نکردم ولی چندروزه داماد دایی شوهرم به من زنگ زد ومن باهاش صحبت کردم دوروز بیشتر باهم صحبت نکردیم از من خواست باهاش برم خونه خالی واینا ولی من قبول نکردم وتمام کردم.حالا احساس میکنم وفکرمیکنم اگه صدام را ضبط کرده باشه یا به شوهرم یا به خانواده شوهرم نشون بده چیکار کنم


تروخدا فکرش دیونه  وافسرده ام کرده


چیکارکنم خودش که گفت من هیچوقت اینکار را نمیکنم بخوام ابرو تو وخودم را تو فامیل ببرم گوشیم اصلا ضبط صدا نداره واز این حرفا.ولی من مطمئن نیستم ومیترسم چیکار کنم.به شوهرم بگم یا نه.


یه کمکی بهم بکنید.خواهش میکنم