یک خواستگاری برام اومده از هرلحاظ عالی و باب میل همه فقط تنها مشکلی که هست اینه خواستگارم قدش از من کمی کوتاهتره میخواستم مشاوره بگیرم چیکار کنم میترسم قبول کنم بعدا میگم چرا زنش شدم قدش اینجوری یامیترسم قبول نکنم از دست بدم