توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما / 
اگر خالص شوی با او، صدایت میکند حتما /
اگر بیهوده رنجیدی، از این دنیای بی رحمی / 
به درگاهش قناعت کن، عنایت میکند حتما /
دلت درمانده میمیرد، اگر غافل شوی از او / 
به هر وقتی صدایش کن، حمایت میکند حتما /
خطا گر میروی گاهی، به خلوت توبه کن با او /
گناهت ساده میبخشد، رهایت میکند حتما /
به لطفش شک نکن گاهی، اگر دنیا حقیرت کرد /
تو رسم بندگی آموز، حمایت میکند حتما /
اگر غمگین اگر شادی، خدایی را پرستش کن /
که هر دم بهترینها را، عطایت میکند حتما...........خدایا تو بهترینی


ارسالی از دوست عزیزم