تمایلات جنسی من خیلی زیاده و غیر قابل کنترل! من خیلی میخوام اما شوهرم بهم توجهی نداره زنی بیست و سه ساله ام و همسرم بیست هفت شوهرم خیلی سرد مزاج نیست اما من خیلی گرمم،درمورد تمایلات شدید وغیر قابل کنترل جنسی خودم سوال داشتم و این داره دیدمو نسبت به شوهرم خراب میکنه و دوم درمورد عصبی و زودرنج بودن خودم درارتباط با پسرم ،نمیتونم جیغهاشو تحمل کنم .