پسر ده ساله دارم که ازهمون هفت ماهگی گوشش رومی گرفت با یکی دستش انگشتش را میک میزد وتا الان هم ادامه داره خیلی هم به شدت ومدام این کارراتکرارمیکنه خیلی ناراحت این موضوع هستم لطفا راهنمایم کنید.