به نظر شما آقای حسین پور بدترین کارها پس از دعوای زن و شوهر چی میتونه باشه؟
من خیلی کارهایی که نباید بعد دعوا انجام بشه رو رعایت میکنم اما همسرم اهل مسامحه نیستند لطفا کمک کنید.

پاسخ:
به نظر من بدترین کارها میتونه این موارد باشند؛ رفتار سرد بعد از دعوا بین زوجین، کش دادن مساله بعد از اتمام ماجرا، ناامید شدن از زندگی و رجز خواندن، مرور کردن جمله های همسر(که توی دعوا گفته شده)، تمرکز بی دلیل برآغاز دعوا( کی شروع کرد).
درحالی اینکار ها بعد دعوای بین زن و شوهر توصیه میشه جایگزین و replace موارد بالا کنید:
رفتار اتفاقا گرم و صمیمی، سرو ته مساله رو یکی کردن و تموم کردن، امید دادن به همسر جهت تکرار نشدن بحث و دعوا، مرور کردن خوبی های همسر( البته صفات واقعی باشند نه تصنعی و مصنوعی)، تمرکز با دلیل بر آغاز دعوا( چرا شروع شد و ریشه بحث رو پیدا کردن جهت عدم تکرار دوباره بحث)
بسیار سادست!
و البته شایدم کمی عجیب!
اما ما تو دنیایی زندگی میکنیم که مجبوریم طبق اصول و قواعد پیش بریم.