سلام خانمی سی ساله هستم مجرد..یه مدت بایه نفراشنا شدم تویکی ازگروهها وکانال مشاعره .واین زمینه اشنایی ماشد مدتی باهم چت میکردیم وگاهی هم تلفنی صحبت میکردیم ولی اصلا مورد مناسبی برای ازدواج نبوده ونیست ‌..حالا قصدم قطع ارتباطه ولی وابستگی پیداکردم هم به چت کردن وچک کردن پروفایل ایشون...میخوام بدونم چه جوری میتونم عادتم روکناربزارم وازوابستگی چت دربیام چیکار کنم؟