سلام

من دختری هستم که۰ازکوچکی پدرم بهم تجاوز میکنه از ترس آبرو که بره و زندگیمون بهم نریزه چیزی نگفتم به کسی فقط گریه میکنم

الان سی سالم شد خواستگار دارم بابام مخالف نمیزاره ازدواج کنم

کمکم کنید خسته شدم