راستش چند ماهی میشه با یه نفر تو رابطه م  یه چن روزه از وقتی رفته مسافرت رفتارش یجوری شده حتی پیشنهاد داده از هم جدا شیم واقعا موندم چیکار کنم همش میگه نمیتونم از حال خودم بیزارم انقد بهش وابسته شدم که حتی فکر جدایش عذابم میده