اخطار

پدری که در حضور دخترش لباس عوض می کند ، 

مادری که پسر مدرسه ای خود را هنوز به حمام می برد ، 

 پدری که دختر دو ساله اش را حمام می کند :

آغازگر زود هنگام  کنجکاوی جنسی را در فرزندشان هستند .

سوال می کنید مگه می شه والدین به این مسائل آگاه نباشند ؟ 

با قاطعیت عرض می کنم متاسفانه گروهی بله