آموزش_عشوه_گری 

چند توصیه ی کلی که در هر نوع عشوه گری کاربرد داره :

1 – حالت دادن به بدن

2 – چشمک زدن با دهان نیمه باز

3 – کج کردن سر

4  – خمار کردن چشم ها

5 – لبخند ملیح

6 – دهان هرگز نباید بسته بمونه ( نیمه باز ) 

7 – گاز گرفتن گوشه لب پایینی

8 – تمامی حرکات باید آهسته باشه ( مثل صحنه های آهسته ورزشی )

9 – ارسال بوسه از راه دور

10 – آرایش کردن